Další důležité informace

JEDINEČNOST PROGRAMU

Je obvyklé, že za účelem výuky angličtiny jezdí české děti na nejrůznější studijní pobyty do zahraničí. To se týká především těch starších, zejména vysokoškolských studentů, zatímco pro žáky základních a středních škol je takový pobyt často spojen s překonáváním řady obtíží. Nejdůležitější přednost těchto pobytů, totiž nepřetržitý kontakt s cizojazyčným prostředím, vhodně nahrazují kurzy ENGLISH 4 YOU. Nelze si nevšimnout nesporné výhody, že zůstanou-li děti v České republice, jsou v případě potřeby pro rodiče snadno dosažitelné. V tomto ohledu jsou naše kurzy i mimořádnou příležitostí vyzkoušet si, jak Vaše dítě zvládne komunikaci v anglickém prostředí, chystáte-li se třeba v budoucnu využít nabídky nějakého programu v zahraničí. Sami jsme si samozřejmě vědomi skutečnosti, že je-li program v zahraničí kvalitní, představuje jistě cennou, možná nenahraditelnou zkušenost. Naše kurzy se tomu ovšem rozhodující měrou přibližují svým bezprostředním a neustálým kontaktem s rodilými mluvčími.

Nejedná se však jen o vlastní výuku, ale v průběhu celého programu, například při sportování, na procházce lesem nebo při vyjížďce na loďkách jsou účastníci stále v kontaktu s rodilými mluvčími, kteří s nimi komunikují v angličtině. Hravý a nevázaný přístup motivuje děti lépe než prostředí školních lavic, mnohé získávají k angličtině přirozeně kladný vztah a nenásilné metody podchytí nezřídka zájem i u těch, kteří se ve škole potýkají při výuce jazyka s problémy.

KDO JSME

Organizátoři kurzu se práci s dětmi věnují již od studentských let. Aby své nadšení pro tuto činnost mohli rozvíjet i v nových legislativních podmínkách, požádali v devadesátých letech o udělení živnostenského oprávnění k provozování dětských táborů. Na podzim roku 2000 vešel v platnost zákon č. 159/1999 Sb., který ukládá pořadatelům dětských táborů povinnost stát se cestovní kanceláří. Proto vznikla SYKA AGENCY a.s., která je regulérní cestovní kanceláří s pojištěním proti úpadku u ČPP, a.s., Vienna Insurance Group a specializuje se především na každoroční pořádání dětských táborů a kurzů ve Stádlci. Možná jste o některém z těchto úspěšných programů slyšeli nebo četli. Již 30 let pořádáme letní tábor SUMMER TIME – detskytabor.cz, kde je pestrý táborový program spojen s výukou anglického jazyka a s dobrodružstvím. Zvýšený zájem rodičů o výuku angličtiny nás přivedl k tomu, že jsme před dvaceti dvěma lety výběr obohatili o intenzivní jazykový kurz ENGLISH 4 YOU.

Stále rostoucí společenský tlak na kvalitní cizojazyčnou komunikaci vedl k dalšímu rozšiřování našich programů, a tak jsme se v rámci angličtiny otevřeli světu pořádáním anglického tábora EUROCAMP – anglickytabor.cz, který představuje v určitém smyslu propojení obou našich předchozích akcí a proběhne letos již po devatenácté. Na přípravě a realizaci se podílí řada odborníků, jmenujme alespoň ty hlavní:

Ing. Josef Syka je zakladatelem myšlenky letních dětských táborů SUMMER TIME, ENGLISH 4 YOU a EUROCAMP (více na syka.cz). Je majitelem obou areálů, kde se anglické tábory konají. Na jazykovém kurzu ENGLISH 4 YOU od jeho vzniku do roku 2005 působil původně také jako hlavní vedoucí. Zkvalitnění nabídky o nové typy programů bylo vždy výsledkem jeho pečlivé snahy přijít s dalším vylepšením. V posledních letech se zaměřil zejména na podporu programů sdružujících děti z různých zemí. Rozšiřováním schopností komunikace v angličtině zábavnými aktivitami ve volném čase dětí vtiskl našim programům svůj hlavní záměr – připravit české děti pro úspěšné uplatnění v současné Evropě. Nyní v SYKA AGENCY a.s. působí jako člen správní rady. 30 let zkušeností s pořádáním anglických táborů je zárukou jeho profesionality i nadšení.
RNDr. Veronika Kopřivová vyučuje anglický jazyk a zeměpis na víceletém gymnáziu v Praze. Během své profesní kariéry působila řadu let také jako lektorka anglického jazyka v jazykové škole. Ve škole se kromě výuky věnuje i organizování výměnných pobytů, přípavě studentů na účast na mezinárodních akcích a působí jako koordinátorka pro projekty Erasmus+. V době, kdy studovala anglický jazyk na vysoké škole, strávila několik měsíců ve Velké Británii. Už více než 15 let se ve volném čase věnuje práci s dětmi (au-pair, vedoucí na ozdravném pobytu v zahraničí, oddílová vedoucí na ENGLISH 4 YOU, zástupce hlavní vedoucí na SUMMER TIME, osmkrát hlavní vedoucí na EUROCAMP). Díky různým školením prosazuje s úspěchem nejrůznější zajímavé techniky a metody výuky, což zúročí nejen ve své celoroční práci, ale i při přípravách našich táborů, kde opět zastává pozici koordinátora lidských zdrojů.
Karolína Martincová se narodila v Praze, ale většinu svého dětství strávila v zahraničí, nejdříve v Lucembursku a později v Belgii. Díky své cizojazyčné rodině se již v mládí naučila komunikovat i v angličtině a francouzštině. Po střední škole studovala psychologii a vzdělávání na belgické Univerzitě v Liège. Stýskalo se jí však po domově, a tak se po mnoha letech vrátila do Prahy. Nyní je studentkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a věnuje se anglickému i francouzskému jazyku se zaměřením na vzdělávání. Karolína také vyučuje flétnu na Francouzském lyceu v Praze. Našich táborů se účastnila již jako dítě. Později si vyzkoušela roli asistenta, oddílového vedoucího i hlavního vedoucího tábora EUROCAMP. Nyní zastává pozici koordinátora rodilých mluvčích pro programy EUROCAMP, ENGLISH 4 YOU i SUMMER TIME. Kromě cizích jazyků patří k jejím zájmům hudba, umění a práce s dětmi.
Pavel Jahelka je zkušený vedoucí, který v minulých letech prokázal řadu schopností, a jeho citlivý přístup k dětem je základem přátelské atmosféry mezi nimi a dospělými. Od roku 2004 působil na SUMMER TIME CAMPS v různých funkcích, k čemuž získal všechny nezbytné předpoklady. Jako hlavní vedoucí působil na jazykových kurzech ENGLISH 4 YOU od roku 2006 a nemalou měrou se zároveň podílel i na realizaci táborů SUMMER TIME a EUROCAMP. V SYKA AGENCY a.s. dnes zastává pozici externího poradce a nemalou měrou pomáhá s pořádáním našich letních anglických táborů. Zároveň však poskytuje i značnou podporu a pomoc s organizací jazykových kurzů, které se konají v apartmánech na Monínci. Jeho velkou předností je milá, vlídná povaha a laskavý přístup, pro který si jej děti vždy brzy oblíbí.

PRŮBĚH DNE

Celé dopoledne je vždy věnováno základní části výukového cyklu. Děti se ve spolupráci s lektory „rozmluví“, seznámí se s novým okruhem pojmů, a zejména formou aktivní konverzace pracují na nejrůznějších tématech výuky. Řídíme se skutečností, že dopoledne bývají děti vnímavější a snáze akceptují novou problematiku. Tři výukové hodiny jsou předěleny krátkou přestávkou na svačinu. Výtečný oběd a po něm následující odpočinek s kamarády, který lze trávit i sledováním filmů v anglickém znění, posunou den do odpolední části. V tomto čase využíváme bohaté sportovní vybavení rekreačních areálů ve kterých se kurzy konají, anebo poznáváme blízké okolí plné přírodních krás a malebných památek.
Na tento program navazují dvě hodiny odpolední výuky, kdy děti využívají znalostí, které získaly dopoledne, a dále je rozvíjejí především formou her a diskuzí s lektory. Úroveň konverzace samozřejmě záleží na věku a znalostech dětí, čemuž jsou jednotlivá témata vhodně přizpůsobena. Závěrečná část odpoledního výukového bloku je věnována přípravě společného vystoupení. Po večeři následuje například oblíbená diskotéka, zpívání anglických písniček u ohně nebo promítání filmů v originálním znění pod širým nebem. A kdo má zájem a nebojí se, může se těšit i na jeden z pozdních večerů, kdy se prostřednictvím noční bojové hry setká s anglicky mluvícími strašidly. Vyvrcholením celého kurzu je závěrečné odpoledne, kdy všichni předvádějí, co se za celý týden naučili. Prožíváme tak trochu smíšené pocity, protože na jednu stranu se dobře bavíme legračním programem, a na straně druhé každý cítí, že touto formou se s uplynulým pobytem loučí. A potom následuje velká večerní slavnost. Zůstane-li počasí na naší straně, vyzvou zahraniční lektoři své kamarády k tanci přímo na louce. Pod širým nebem si pak pochutnáme na melounech, zatímco nad našimi hlavami pozorujeme nesčetná světla hvězd na noční obloze.

TÉMATICKÝ VÝLET

Byla by škoda nevyužít i příležitostí, které nám skýtají krásy jižních Čech. Proto je jedno odpoledne věnováno výletu. I v jeho průběhu je však angličtina ve středu našeho zájmu. Děti se prostřednictvím her a poutavého anglického výkladu seznámí například s místními pamětihodnostmi. Není třeba připomínat, že právě anglická hra nenápadně přispívá k prohloubení jazykových schopností, aniž si to děti bezprostředně uvědomují. V posledních letech jsme takto navštívili lázeňské městečko Bechyni, prozkoumali historické jádro města Tábora, dopluli na raftech k romantické zřícenině gotického hradu v Dobronicích, plavili se parníkem po Vltavě ze zámku Orlík – zamekorlik.cz na hrad Zvíkov nebo z Týna nad Vltavou do Podolska, kde původně stával Stádlecký řetězový most (před napuštěním Orlické přehrady byl přestěhován na místo původního brodu mezi Stádlcem a Dobřejicemi). Také jsme se toulali se malebným údolím Lužnice, abychom pak z vrcholku u Tábora vypustili desítky balónků s anglickými zprávami pro nové kamarády, na pár hodin se proměnili v kupce, řemeslníky či rytíře a užili si v areálu Housova mlýna – housuvmlyn.cz pravou středověkou zábavu, navštívili jsme královské město Písek, kde jsme za zvuků Kaplanovy turbíny obdivovali nejstarší veřejnou vodní elektrárnu v Čechách a na přilehlém ostrůvku jsme si uspořádali bohatý piknik, pobavilo nás dovádění surikat v zoologické zahradě, na kterou byl krásný pohled již z věže zámku Hluboká nad Vltavou – zamek-hluboka.cz, nebo jsme si udělali nejedno selfie před romantickým vodním zámkem před zámkem Červená Lhota – zamek-cervenalhota.cz a dozvěděli se, proč se jeho bílá barva změnila na červenou.

DVOUTÝDENNÍ POBYTY

Pokud Vás napadlo, zda by bylo možné, aby se děti zúčastnily dvou po sobě jdoucích týdenních kurzů, věřte, že to není nic neobvyklého. Termíny T1–T4 lze totiž spojovat do dvoutýdenních pobytů, obdobně i termín M1 a M2. Termíny T1–T4 se uskuteční v rekreačním středisku SUMMER TIME a termíny M1–M2 v apartmánech na MONÍNCI. Lze se ovšem zúčastnit i více kurzů, které na sebe bezprostředně nenavazují, v takovém případě je ovšem nutné vyplnit na každý kurz přihlášku zvlášť. V případě čtrnáctidenního pobytu vyučuje děti každý týden jiný lektor. Výuka tak není totožná a děti se učí stále něco nového. V den střídání kurzů je pro tyto děti připraven zvláštní program a pochopitelně i stravování. Čtrnáctidenní variantu si lze zvolit rovnou při žádosti o přihlášku a poskytujeme na ni zvýhodnění 1000 Kč z celkové částky za dva kurzy.

Daily program
8.00 wake-up time
8.30 – 9.00 breakfast
9.30 – 12.15 morning program (including snack)
12.30 lunch
13.00 – 14.30 rest (either watching video or having a rest at the cottage)
14.30 snack
15.00 – 17.00 other activities (sport activities and games, competitions, etc.)
17.00 – 18.30 afternoon program (including preparation for final evening)
18.30 dinner
19.30 – 21.30 evening program (video, disco, campfire)
21.30 – 22.00 evening hygiene
22.00 sleep time
22.15 staff meeting

BEZPEČNOST A PROFESIONALITA

Jednou z našich hlavních priorit je bezpečnost všech účastníků jazykového kurzu ENGLISH 4 YOU. Základním předpokladem pro dosažení tohoto cíle je předem prověřená kvalita výchovného personálu a dodržování všech bezpečnostních předpisů. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při plavbě na pramicích, koupání a dalších náročných sportovních aktivitách. Děti nikdy nezůstávají bez dozoru dospělých osob. V případě potřeby je kdykoliv k dispozici vyškolený zdravotník, který například dohlíží i na účastníky užívající pravidelné léky. Z našich referencí mimo jiné vyplývá, že jsme pravidelně kontrolováni Krajskou hygienickou stanicí, jejíž pracovníci přísně hodnotí, zda kvalita připravovaných jídel a pitný režim odpovídá stanoveným normám, zda výchovný i kuchyňský personál tvoří lidé s potřebnou kvalifikací a zda hygienické podmínky ubytovacích prostor a sociálního zařízení splňují předepsanou úroveň. S areálem MONÍNEC spolupracujeme na základě osobního ověření všech jejich služeb, které jsou poskytovány na skutečně profesionální úrovni.

Někdy však musíme být i dostatečně přísní, abychom se vyvarovali nebezpečí negativních jevů dnešní společnosti, k nimž patří i tzv. nemotivované násilí nebo šikana. Snad tedy nikoho nepřekvapí, že vůči porušování pravidel morálky nebo dokonce zákonných norem rozhodně nejsme shovívaví. Naší snahou je děti vést ke vzájemné ohleduplnosti a k zodpovědnosti za své jednání. Od nepříjemných přírodních jevů jsme chráněni bezpečnou polohou obou areálů i apartmánů. Příjemné prostředí a hezké vztahy mezi lidmi, to je základ harmonie, kterou spolu s dětmi dlouhodobě budujeme. 30 let našich zkušeností nám pomáhá předvídat problémy a účinně jim předcházet.

DOPRAVA

Rodičům, kteří přivážejí děti přímo na kurz, je spolu s ostatními dokumenty k dispozici podrobný plánek, jak se do našich areálů, či do apartmánů na MONÍNCI dostanou. Doprava na kurz i zpět je také jako každoročně zajištěna z Prahy kvalitními a moderně vybavenými autobusy společnosti autobusy-dvorak.cz. Tato společnost nám poskytuje dopravu výhradně autobusy značek Mercedes a VDL, které splňují nejvyšší nároky na kvalitní a pohodlnou přepravu. Doprava autobusy není zahrnuta v ceně poukazu a cesta tam i zpět je zpoplatněna jednotnou částkou 500 Kč za obě cesty.

Jak se přihlásit

Rezervovat